Jeżeli szukasz bezpiecznego miejsca do edukacji i opieki dla Twojego dziecka.

W Naszym przedszkolu jest realizowane WWR (Wczesne Wspomaganie Rozwoju) nieodpłatnie.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Drodzy Rodzice!

 Jeśli Wasze Dziecko jest niepełnosprawne, lub niepokoicie się, że jego rozwój przebiega nieprawidłowo, możecie Państwo skorzystać z bezpłatnej pomocy i wsparcia specjalistów Zespołów Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Dlaczego Wczesne Wspomaganie Rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju, ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole (od 0 do 8 r.ż.).         

Wczesne wspomaganie rozwoju jest to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo – rehabilitacyjnych i terapeutyczno – edukacyjnych, prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów.

Podmiotem wczesnego wspomagania rozwoju jest rodzina z małym dzieckiem, u którego wykryto nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, m.in.: wcześniactwo, zaburzeń genetyczne, wady wrodzone, uszkodzeń narządów zmysłów (wzrok, słuch), problemy neurologiczne, uszkodzenia lub zaburzenia centralnego układu nerwowego, uszkodzenia lub zaburzenia aparatu ruchowego.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, (wielozmysłowej), rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju funkcjonują na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009r. Nr 23, poz.133), gwarantując każdemu dziecku
(z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju) i jego rodzinie bezpłatne, specjalistyczne wsparcie i stymulację rozwoju na jego możliwości.

Zadania Wczesnego Wspomagania Rozwoju:

 

 • udzielanie pomocy rodzinie w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych
  w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
 • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzeniu konsultacji dla rodziców w zakresie pracy
  z dzieckiem,
 • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych
  i niezbędnego sprzętu,
 • pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych,
 • pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na miarę jego możliwości,
 • zapobieganie występowaniu lub pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka,
 • dostarczanie rodzicom wsparcia w związku z długotrwałym kryzysem emocjonalnym, wynikającym z faktu niepełnosprawności ich dziecka,
 • stopniowe przygotowanie rodziców do roli osób wspomagających rozwój ich dziecka.

Specjaliści Wczesnego Wspomagania Rozwoju

 

Realizacją powyższych zadań i zapewniania optymalnego rozwoju niepełnosprawnemu dziecku
i pomocy jego rodzicom (opiekunom), zajmuje się interdyscyplinarny zespół specjalistów, posiadających profesjonalne przygotowanie do pracy z rodziną, z małymi dziećmi, który tworzą:

 • lekarze różnych specjalności (np. okulista, neurolog, audiolog, w zależności od potrzeb),
 • psycholog,
 • logopeda,
 • neurologopeda
 • pedagog specjalny (oligofrenopedag, tyflopedag, surdopedagog, w zależności od niepełnosprawności dziecka),
 • terapeuci innych specjalności (terapeuci widzenia, orientacji przestrzennej, fizjoterapeuci, specjaliści w zakresie integracji sensorycznej, w zależności od potrzeb dziecka).

Warunki objęcia dziecka i rodziny specjalistycznymi formami pomocy w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

 

 • Dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
 • Poradnie psychologiczno – pedagogiczne obowiązuje rejonizacja ze względu na placówkę, do której uczęszcza dziecko (żłobek, przedszkole). W przypadku, gdy dziecko jest maleńkie i nie uczęszcza do przedszkola, szkoły lub placówki opinie wydaje poradnia psychologiczno – pedagogiczna właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka..
 • Zespół orzekający wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
  na podstawie, której dziecko i jego rodzina jest przyjmowane pod opiekę Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 • Posiadanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, na czas edukacji przedszkolnej, nie wyklucza możliwości korzystania z zajęć organizowanych
  w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Dane kontaktowe

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Mistrzowie Zabawy

Ul. Partyzantów 14, 32-500 Chrzanów

Tel. 577 036 277

E-mail: przedszkolechrzanow@tlen.pl

Nasze Placówki

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Mistrzowie Zabawy

Ul. Miechowska 50A, 32-340 Wolbrom

Ul. Chrobrego 43, 32-340 Wolbrom

Galeria

Copyright © 2020 Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Mistrzowie Zabawy

Projekt i Realizacja: www.katarzynabyczek.pl